КОНСУЛТАЦИИ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА  ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА (ПСО)

от Георги Политов с общ стаж 32 години, в т.ч. в дирекция "МКТС" - Министерство на икономиката, Министерство на отбраната и бившето Министерство на външната търговия

(последни изменения - цена на IIC считано от 13.12.2019 г.)

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

* заявление за издаване на лиценз за износ, внос и удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО - Образец 1(в т.ч. документ по т. 9 и образци на документите по т.т. 2, 3, 4, 5, 6 и придружителни писма), цена 180 лева;

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

* заявление за издаване на индивидуални разрешения за износ, внос или трансфер на ПСО и разрешения -

Образци 9 и 13 или 15, 23( в т.ч. формуляри на декларации на български език), 180 лева и за всяка следваща страница на разрешението след позиция 5 на т. 12 по 60 лева;

* заявление за издаване на индивидуални разрешения за превоз/транзит на ПСО и разрешения - Образци 10 и 21 или 22(в т.ч. формуляри на декларации на български език), 180 лева и за всяка следваща страница на разрешението след позиция 5 на т. 12 по 60 лева;

* удостоверение за внос на ПСО - Образец 27(в т.ч. формуляри на декларации на български език), цена 160 лева и за всяка следваща страница на удостоверението на позиция IV по 60 лева;

* заявление за издаване на международен сертификат за внос (IIC) на ПСО и сертификат - Образци 30 и 32(цена по договаряне);

* проверка на попълнени формуляри (заявление, разрешение, удостоверение, декларация) и корекции - 140 лева;

* проверка, корекции или изготвяне на декларация - 20 лева на страница;

* изготвяне на годишен и полугодишен отчет - 80-160 лева;

   Срокове за подаване на отчетите: първо полугодие - 31 юли; година - 15 февруари; указания на дирекция "МКТС"-МИ.

   При липса на дейност по желание може да ползвате следните писма: полугодие или година.

* пазарно проучване на продукт с консултация - 250 лева;

* консултация - писменa, 120 лева (1 страница А4, шрифт Times New Roman 14, 30 реда, до 370 думи), и устнa по договореност;

* заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба - Образец 34(в т.ч. документ по т. 6 и образци на документите по т.т. 1, 2, 3, 4, и придружително писмо), цена 110 лева;

* заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба  - Образец 34(в т.ч. документ по т. 6 и образци на документите по т.т. 1, 2, 3, 4, и придружително писмо), цена 180 лева.

Всички документи се предоставят на файлове с изключение на IIC. Не съхранявам и не попълвам лични данни!

ПРОЦЕДУРА И ИНФОРМАЦИЯ     КАРТА GOOGLE


euarms@abv.bg

0879850950  2014 COARM

Обаждане с натискане на номера.

Работно време от 10 до 18 часа източноевропейско стандартно време (EET) без събота и неделя.

Регистрация на търговски марки, авторски праваPolitov.eu Йордан Политов www.автор.ею

ТЪРГОВЕ/ИНФО: BG NSPA EDAUK UK ONLINE CZ PL INGLOBAL 

Разрешителни за внос, износ и транзитен превоз - МВР

Copyright©2016-2019 Georgi Politov