КОНСУЛТАЦИИ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА  ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА (ПСО)


от Георги Политов с общ стаж 32 години, в т.ч. в дирекция "МКТС" - Министерство на икономиката, Министерство на отбраната и бившето Министерство на външната търговия

(последни изменения - 04.07.2024 г.)

За Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МСОИСД):

* заявление за издаване на лиценз за износ, внос и удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО (в т.ч. основните прилагани документи и придружителни писма) - цена 230 лева.

За Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (МКЕКНОМУ):

* заявление за издаване на индивидуални разрешения за износ, внос или трансфер на ПСО от територията на Р България и разрешения ( в т.ч. разрешение и декларации на български език) - 230 лева и за всяка следваща страница на разрешението след позиция 5 на т. 12 по 40 лева;

* заявление за издаване на разрешения за брокерска сделка, превоз/транзит на ПСО и разрешения (в т.ч. разрешение и декларации на български език) - 240 лева и за всяка следваща страница на разрешението след позиция 5 на т. 12 по 40 лева.

За Министерство на икономиката и индустрията (МИИ):

* удостоверение за трансфер на ПСО за територията на Р България и придружително писмо (в т.ч. декларации на български език), цена 190 лева и за всяка следваща страница на удостоверението на позиция IV по 40 лева;

* заявление за издаване на международен сертификат за внос (IIC) на ПСО и сертификат - 80 лева и по договаряне;

* проверка и корекции на заявление за издаване на разрешения за износ, внос или трансфер на ПСО от територията на РБългария, брокерска сделка, превоз/транзит на ПСО и разрешения - 150 - 240 лева;

* изготвяне на годишен и полугодишен отчет - 90 до 190 лева;

* консултация - писменa, 140 лева (1 страница А4, шрифт Times New Roman 14, 30 реда, до 370 думи), и устнa по договореност;

* заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба - ИТДУ, брокерска дейност с ИТДУ (в т.ч. основните прилагани документи) - цена 140 лева;

* заявление за издаване на разрешение за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и брокерска дейност с ИТДУ (в т.ч. основните прилагани документи) - цена 230 лева;

* заявление за класифициране на изделия и технологии по списъците с контролирани изделия - цена 130 лева.

Всички документи се предоставят на файлове. Не попълвам и не съхранявам лични данни!

ПРОЦЕДУРА И ИНФОРМАЦИЯ     КАРТА GOOGLE


euarms@abv.bg
  
0879850950
2014 COARM

Обаждане с натискане на номера.

Работно време от 10 до 18 часа източноевропейско стандартно време (EET) без събота и неделя.

Патенти и регистрация на търговски марки, подновяване - Търговски марки и авторски права Йордан Политов

Разрешителни за внос, износ и транзитен превоз - МВР

Copyright©2016-2024 Georgi Politov